Multimedialne Centrum e-Edukacji i Wspierania
Kształcenia Osób Niepełnosprawnych

Równe szanse dla wszystkich

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013